Easy e-Receipt

Easy e-Receipt

เติมเต็มประสบการณ์ชอปปิ้งที่คุ้มค่าได้อย่างไม่สิ้นสุด

เงื่อนไข:
  1. เริ่มใช้จ่ายวันที่ 1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567
  2. นำใบกำกับภาษี (e-tax Invoice) ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 50,000 บาท
  3. **ยื่นแบบภาษีเงินได้สำหรับปี 2567 ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม 2568
ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบผ่านการสั่งซื้อจากเว็ปไซต์ในเครือ CMG

1. เมื่อคุณลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและกดเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้าแล้ว ที่หน้าตะกร้าสินค้าจะแสดงช่องทางการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ(ด้านล่างซ้าย) เลือก "Yes" เพื่อดำเนินการต่อ

2. คุณลูกค้าสามารถเลือกขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ทั้งในนามบุคคล (กรุณาเลือก 'Personal') หรือนามนิติบุคคล (กรุณาเลือก 'Company')

3. กรอกข้อมูลจำเป็นให้ถูกต้องและครบถ้วน ในนามส่วนบุคคลจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ในนามบริษัทจะต้องกรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อบริษัท ประเภทของสำนักงาน (เลือกสำนักงานใหญ่หรือสาขา) และรหัสสาขา (สำหรับสำนักงานใหญ่ไม่ต้องกรอกข้อมูล สำหรับสาขาต้องกรอกเลขรหัสสาขา 5 หลัก)

4. กดบันทึกข้อมูล

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้แสดงความจำนงขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในขณะที่ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซต์ในเครือ CMG และหากประสงค์ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีย้อนหลังได้ผ่านฟอร์มขอใบกำกับภาษี คลิกที่นี่ หรือสามารถสแกน QR Code ที่แนบไปในกล่องสินค้าได้
ลูกค้าสามารถกรอกฟอร์มเพื่อขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในใบส่งสินค้า (เอกสารแนบไปในกล่องพัสดุส่งสินค้า)

หมายเหตุ:
  1. ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน วันที่ในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจะเขียนเป็นวันเดียวกับวันที่คลังจัดสินค้าเพื่อนำส่ง และใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะส่งให้ลูกค้าผ่านอีเมลที่แจ้งไว้ในระบบตอนสั่งซื้อ โดยใช้เวลาดำเนินการ 3-5 วันทำการนับจากวันที่คลังจัดสินค้า
  2. หากลูกค้ากรอกข้อมูลไม่ครบ เช่น พิมพ์ชื่อตัวสะกดผิดหรือข้อมูลตกหล่น ลูกค้าจะต้องกรอกคำร้องขอแก้ไขข้อมูลภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ระยะเวลาดำเนินการแก้ไขประมาณ 3-7 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน หลังจากแก้ไขแล้ววันที่ในเอกสารจะเป็นวันที่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย
  3. ทาง CMG ไม่สามารถเปลี่ยนแก้ไขเลขที่ผู้เสียภาษี ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่อยู่ โดยเปลี่ยนจากบุคคล A เป็นบุคคล B ในกรณีที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแล้ว