KTC

ช้อปบนเว็บไซต์ FITFLOP แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต KTC

ช้อปเลย

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนน KTC Forever
เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

1 – 5,999 บาท

13%

6,000 บาท ขึ้นไป

15%

ไม่จำกัดยอดแลกคะแนนสูงสุด

ส่ง SMS ทุกครั้งที่ซื้อสินค้า
พิมพ์ VCC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ตามด้วยเครื่องหมาย#และพิมพ์จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค(,) และไม่ต้องพิมพ์จุดทศนิยม)
ส่งมาที่ 061-3845000 (ค่าส่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ ktc.promo/fashion-vcc หรือสแกน QR Code

ตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่ KTC Mobile หรือ 02 123 5000

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ รัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ VCC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/fashion-vcc และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น
  5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
  6. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC สมาชิกสามารถใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  7. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
  8. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
  9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน
  10. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (31 มี.ค. 67, 30 เม.ย. 67, 31 พ.ค. 67, 30 มิ.ย. 67, 31 ก.ค. 67 และ 31 ส.ค. 67)

ช้อปบนเว็บไซต์ FITFLOP แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต KTC

ช้อปเลย